Restructurare pe baza de analiza ec. informatizata

Cuprins
   Introducere
   Capitolul I. Restructurarea - problemă de eficienţă
    1.  Restructurarea  –  baza  realizării  viabilităţii  comerciale   prin
       modificări controlate
    2. Restructurarea la nivel de întreprindere
         1. Identificarea obiectivelor şi asumarea responsabilităţii
         2. Tehnici de evaluare rapidă şi de creare a momentului de lansare
    3.    Consideraţii  generale  referitoare  la  restructurarea  la  nivel
       instituţional
    4.  Restructurarea  pre-privatizare   faţă   de   restructurarea   post-
       privatizare
         1. Motivarea restructurării înainte de privatizare
         2. Abordarea unitară a procesului de restructurare
         3. Faze de producţie
    5. Restructurarea pe bază de eficienţă a costurilor
    6.  Obstacole  în  calea  implementării  cu  succes  a  strategiilor  de
       restructurare selectivă
    7. Flexibilitatea procesului de reorganizare - cerinţă esenţială
    8. Perspectivele abordării restructurării
         1. Monitorizare şi asistenţă
         2. Alţi factori critici de succes
   Capitolul II. Noţiuni teoretice referitoare la managementul schimbării
   2.1 Nevoia de schimbare
   2.2 Contextul economico-social din Romania
   2.3 Priorităţi manageriale la nivelul societăţii comerciale din  Romania
în    perioada tranziţiei la economia de piaţă
   2.4 Managementul în perioada de criză
   2.5 Raportul schimbării organizaţionale – retehnologizarea şi  păstrarea
echilibrului prin intervenţia managerială
   Capitolul III. Remodelarea sistemului managerial
       3.1   Elementele   generale   privind   remodelarea   managerială   a
organizaţiei
      3.2 Etapele remodelării financiare
                3.2.1 Diagnosticarea viabilităţii economice  şi  manageriale
a firmei
                3.2.2 Elaborarea strategiei
                3.2.3 Reproiectarea sistemului managerial
                       3.2.3.1   Reproiectarea   subistemului   metodologico
–managerial
            3.2.3.2 Reproiectarea subsistemului decizional
            3.2.3.3 Reproiectarea subsistemului informaţional
            3.2.3.4 Reproiectarea subsistemului organizatoric
            3.2.4 Implementarea soluţiilor de perfecţionare managerială
           3.2.5 Evaluarea eficienţei sistemului de management reproiectat
   Capitolul  IV.  Analiza  diagnostic  –  suportul  elaborării  strategiei
societăţii comerciale
      4.1 Premise
            4.1.1 Premise teoretice
             4.1.2 Premise organizatorice
      4.2 Metodologia  de  realizare  a  studiilor  de  analiză  diagnostic
generală a firmei
            4.2.1 Etapa I Documentarea prealabilă
         4.2.2 Etapa II  Identificarea  simptomelor  semnificative  pe  bază
multicriterială
         4.2.3   Etapa   III    Evidenţierea   cauzală    a    principalelor
disfuncţionalităţi
         4.2.4 Etapa IV Reliefarea cauzală a principalelor puncte forte
         4.2.5 Etapa  V  Determinarea  potenţialului  de  viabilitate  şi  a
intensităţii necesităţii restructurării strategice a societăţii comerciale
         4.2.6 Etapa VI Formularea recomandărilor strategico-tactice
   Capitolul  V.  Model  de  analiză  prerestructurare  la   Intreprinderea
Mecanică Codlea
      5.1 Prezentarea generală a întreprinderii
      5.2 Prezentarea programului informatic de analiză
      5.3 Analiza propriu-zisă cu ajutorul programului informatic
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu