Dreptul de Sevitute

                            - PLANUL LUCRĂRII  -
CAPITOLUL    I    -    CONSIDERAŢII     GENERALE.     NOŢIUNE.     CARACTERE
      JURIDICE...............................................................
      .................………...4
1.
PRECIZARE...................................................................
......………………4
2.
REGLEMENTARE................................................................
.…………….4
3.
NOŢIUNE.....................................................................
......……………….4
4.                                                                 CARACTERE
JURIDICE.........................................................…………..6
CAPITOLUL II - CLASIFICAREA SERVITUŢILOR.....................………..9
1.                     DUPĂ                     MODUL                     DE
CONSTITUIRE...........................................………...9
A.                                                                 Servituţi
naturale..................................................................……
………....9
B.                                                                 Servituţi
legale......................................................................
………………9
C.                                                                 Servituţi
convenţionale.............................................................……
………9
2.                                                                      DUPĂ
OBIECT..................................................................…………
…....11
A.                                                                 Servituţi
pozitive..................................................................……
………..11
B.                                                                 Servituţi
negative..................................................................……
………..11
3.DUPĂ FELUL ÎN CARE SE MANIFESTĂ...................................………11
A.                                                                 Servituţi
aparente.................................................................………
……..12
B.                                                                 Servituţi
neaparente...............................................................………
…….12
4. DUPĂ MODUL DE EXERCITARE:
A.                                                                 Servituţi
continue.................................................................………
……..13
B.                           Servituţi                            necontinue
..............................................................……………13
5. DUPĂ CUM SUNT CONSTITUITE ÎN FOLOSUL UNEI CLĂDIRI SAU A UNUI TEREN:
A.                                                                 Servituţi
urbane...................................................................………
……...14
B.                                                                 Servituţi
rurale.....................................................................…
…………...14
CAPITOLUL       III       -        ASPECTE        PARTICULARE        PRIVIND
SERVITUŢILE................…………………………………………………..16
SECŢIUNEA I - SERVITUŢILE NATURALE.................................………16
1.                                                              Consideraţii
generale..............................................................……………1
6
2.                                                                    Sediul
materiei....................................................................
………………16
3.                         Clasificarea                          servituilor
naturale.................................................………….17
      A.        Servitutea        de        scurgere        a         apelor
      naturale....................….....……….17
      B.                                                          Servitutea
      izvoarelor.......................................................……....
      .....19
      C.                             Dreptul                              de
      graniţuire.........................................................……..
      .....20
4.                                                                Îngrădirea
proprietăţii.............................................................………
……23
SECŢIUNEA II - SERVITUŢILE LEGALE
1.                                                              Consideraţii
generale.............................................................…………….2
4
2.                                                                    Sediul
materiei....................................................................
……………....24
3.                         Clasificarea                         servituţilor
legale...................................................………….25
A.            Servituţi            legale             de             interes
public................................................…………25
B. Servituţi legale de interes privat:
      a.                                                            Distanţa
      plantaţiilor..........................................…………..………...26
      b.     Distanţa     lucrărilor     intermediare     pentru     anumite
      construcţii...........……………………………………………………..28
      c.                            Servitutea                            de
      vedere...............................................................……
      ...29
      d.                                                            Picătura
      streşinilor............................................................
      ....……....31
      e.                            Servitutea                            de
      trecere...............................................................…
      …..32
      f.            Zidul,            gardul            şi            şantul
      comun....................................................……36
      g.        Servituţi        stabilite        în         zona         de
      frontieră.........................................…..37
      h.                                                           Servituţi
      cinegetice.............................................................
      ..……....37
SERVITUŢI                                                             LEGALE
SPECIALE................................................…………37
      i.                                                           Servituţi
      aeronautice...................................………………………...38
      j.          Servituţi          stabilite          prin           Legea
      apelor............................……….…….38
      k.   Servituţi    stabilite    prin    Legea    minelor    şi    Legea
      petrolului....……....39
C.                                                                      Alte
servituţi...................................................................
..………………..39
SECŢIUNEA III - SERVITUŢILE STABILITE  PRIN  FAPTA  OMULUI  SAU  SERVITUŢILE
CONVENŢIONALE....................................………...40
1.                                                              Consideraţii
generale............................................................……………..4
0
2.                                                                    Sediul
materiei....................................................................
.……………...40
3.   Moduri   de   constituire   a   servituţilor   stabilite   prin   fapta
omului..........…....42
      A.                           Stabilirea                           prin
      titlu...................................…………………………43
      B. Dobândirea servituţilor prin uzucapiunea de  30  de  ani  sau  prin
      prescripţie.. ……………….……………………………………….....45
      C.        Stabilirea        servituţilor        prin        destinaţia
      proprietarului.................…....48
CAPITOLUL IV - EXERCITAREA DREPTULUI DE SERVITUTE..........51
1.              Drepturile              proprietarului              fondului
dominant..................................……….51
2.             Obligaţiile              proprietarului              fondului
dominant.................................…….....53
3.              Drepturile              proprietarului              fondului
aservit......................................……….55
4.             Obligaţiile              proprietarului              fondului
aservit......................................………56
CAPITOLUL V - APĂRAREA DREPTULUI DE SERVITUTE.........…....59
1.                                                                  Mijloace
directe...................................................................……
………...59
2.                                                                  Mijloace
indirecte.................................................................……
………..60
 CAPITOLUL VI - STINGEREA SERVITUŢILOR..........................……...65
SECŢIUNEA I - CAUZELE DE STINGERE A DREPTULUI DE SERVITUTE PREVĂZUTE  EXPRES
DE  LEGE - CAUZE SPECIALE………………………………………….……………………….65
1.       Neexercitarea       servituţii       datorită       imposibilităţii
materiale...................……65
2.                  Neuzul                  sau                  prescripţia
extinctivă................................................…………67
3.
Confuziunea.................................................................
.......………………70
SECŢIUNEA II - CAUZELE DE STINGERE A DREPTULUI DE SERVITUTE CARE DECURG  DIN
DREPTUL                   COMUN                   -                    CAUZE
GENERALE....................................................................
.......……………….72
1.                             Pieirea                              fondului
aservit...........................................................……………72
2.        Renunţarea         la         servitute         din         partea
titularului..................................………72
3.                                                                 Expirarea
termenului.............................................................……………
..73
4.  Revocarea,  rezolvirea  sau   anularea   dreptului   ce   a   constituit
servitutea......................………………………………………………….......73
 STINGEREA SERVITUŢII ÎN CAZ DE INDIVIZIUNE......................…..73
CAPITOLUL                  VII                  -                   PRACTICĂ
JUDICIARĂ..........................................….76
BIBLIOGRAFIE................................................................
...……………......81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu