Credit de finantare a agentilor economici

                                C U P R I N S
   INTRODUCERE   6
   CAP. I  CREDITUL    7
   1.1. CREDITUL - RELAŢIE DE INTERESE  7
   1.2. ELEMENTE ŞI TRĂSĂTURI     10
   1.3.  FORMELE  CREDITULUI      12
   1.3.1. CREDITUL DE CONSUM      14
   1.3.2.  CREDITUL OBLIGATAR     14
   1.3.3. CREDITUL IPOTECAR 15
   1.3.4. CREDITUL COMERCIAL      16
   1.3.5. CREDITUL BANCAR   17
   1.4.  ALTE TIPURI DE CREDITE   18
   1.5. CONDIŢIILE FUNCŢIONĂRII ŞI DEZVOLTĂRII CREDITULUI     21
   1.6. RESURSELE DE CREDITARE    22
   1.7.  RISCUL DE CREDIT   23
   1.7.1. CONCEPT      23
   1.7.2.   GESTIONAREA  A PRIORI ŞI A POSTERIORI  24
   GARANŢIILE ŞI CLAUZELE CONTRACTUALE  25
   REGLEMENTĂRI PRIVIND LIMITAREA RISCULUI DE CREDIT     26
   1.7.3.  CLASIFICAREA CREDITELOR ŞI PLASAMENTELOR      26
   1.7.4.  DETERMINAREA NECESARULUI DE PROVIZIOANE       SPECIFICE DE RISC
   DE CREDIT     27
   CAP. II ACTIVITATEA ÎN CADRUL ALPHA BANK ROMÂNIA      28
   2.1 SCURT ISTORIC AL BĂNCII    28
   2.2 ISTORIC ŞI AVANTAJE COMPETITIVE  29
   2.3. CATEGORII DE CREDITE CE SE ACORDĂ DE BANCĂ.      DURATE DE
   CREDITARE     30
   DURATE DE CREDITARE 31
   2.4. CLIENŢII BĂNCII     32
   2.5. CUNOAŞTEREA CLIENŢILOR, ANALIZA NONFINANCIARĂ    33
   2.5.1. SURSE DE INFORMAŢII     33
   2.5.2. ASPECTE NONFINANCIARE PRIVIND CLIENŢII BĂNCII  34
   2.6. ANALIZA  BONITĂŢII CLIENŢILOR   37
   2.7. EVALUAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE   44
   2.7.1. CLASIFICAREA CLIENTELEI POTRIVIT PERFORMANŢEI  FINANCIARE 44
   2.7.1.1. Evaluarea factorilor cantitativi/calculul de indicatori 45
   2.7.1.2. EVALUAREA FACTORILOR CALITATIVI  49
   2.7.2. CLASIFICAREA POTRIVIT SERVICIULUI DATORIEI     51
   2.7.3. DETERMINAREA CATEGORIEI FINALE DE CLASIFICARE  A CLIENTULUI    51
   2.7.4. DETERMINAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC  51
   2.8. GARANŢIA CREDITELOR 59
   2.8.1. Principii generale      59
   2.8.2. Garanţii Reale    60
   2.8.2.1. Garanţii reale constituite asupra bunurilor mobile
   potrivit Titlului VI  din Legea nr. 99/1999 aparţinând clientului  sau
   garantului.   60
   2.8.3. Garanţii Reale Imobiliare     61
   2.8.3.1. Ipoteca constituită asupra unor bunuri imobile din
   patrimoniul clientului sau din patrimoniul unor terţe persoane   61
   2.8.3.2. Ipoteca asupra unor bunuri imobile conform Legii nr.
   190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare  61
   2.8.4. Garanţii personale      61
   2.8.4.1. Scrisori de garanţie  61
   2.8.4.2. Scrisori de angajament      62
   2.8.4.3. Garanţii emise de guvernul României în temeiul Legii nr.
   81/1999  63
   2.8.4.4. Garanţii emise de autorităţi ale administraţiei publice
   locale în temeiul Legii nr.189/1998  63
   2.8.4.5. Garanţie financiară acordată de Fondurile de Garantare  agreate
   de  bancă     63
   2.8.5. Alte modalităţi de garantare a rambursării creditelor     64
   2.9. URMĂRIREA CREDITELOR ACORDATE DE BANCĂ     65
   1. OBIECTIVE: 65
   2.10. REEŞALONAREA CREDITELOR  66
   2.10.1.Condiţii de aprobare a reeşalonării creditelor 66
   2.10.2. Aprobarea reeşalonării creditelor 67
   2.11. EVOLUŢIA CREDITELOR  A.B.R.    67
   ANALIZA PLAFONULUI DE CREDIT   70
   CREDIT DE INVESTIŢII ÎN ACTIVE CORPORALE  70
   1. OBIECTUL CREDITULUI   70
   2. PRINCIPII DE ANALIZĂ A CREDITULUI DE INVESTIŢII    71
   2.1. LIMITE MAXIME DE CREDITARE A PROIECTULUI DE      INVESTIŢII 71
   2.2. ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTIŢII    71
   2.3. ANALIZA FLUXULUI DE NUMERAR PE TOTAL ACTIVITATE  75
   CAP.III  STUDIU DE CAZ   76
   Prezentarea societăţii   76
   3.1. Denumirea şi sediul societăţii  76
   3.2. Scurt istoric al societăţii     76
   3.3. Acţionarii societăţii şi participarea lor la capitalul social    77
   3.4. Evoluţia capitalului social     77
   3.5. Obiectul de activitate al societăţii 79
   Descrierea activităţii curente a societăţii     80
   3.6. Organizare, management, forţa de muncă     80
   3.7. Date referitoare la amplasamentul societăţii     83
   3.8. Asigurarea utilităţilor   83
   3.9. Caracterizarea tehnologiei şi a echipamentelor existente    84
   3.9.1 Dotarea tehnică    82
   3.9.2. Descrierea fluxului tehnologic actual    82
   3.10. Descrierea produselor existente     85
   3.11. Calculaţia de preţ pentru produsul principal    88
   3.12. Elemente de piaţă  89
   3.12.1 Furnizori    89
   3.12.2 Clienţi şi piaţă de desfacere 90
   3.12.3 Concurenţa şi poziţia societăţii pe piaţă      91
   3.12.4 Canale de distribuire a produselor şi practici de promovare    a
   acestora 91
   3.13. Situaţia financiară a activităţii   92
   3.13.1. Evoluţia situaţiei financiare a societăţii    92
   3.13.2. Situaţia creditelor aflate în derulare  96
   Prezentarea Investiţiei  98
   3.14.1. Descrierea investiţiei 98
   3.14.2. Oportunitatea realizării investiţiei propuse  99
   3.14.3. Amplasamentul investiţiei    100
   3.14.4. Costul investiţiei şi sursele de finanţare ale acestuia  100
   3.14.5. Aspecte tehnice  101
   3.14.6. Graficul de realizare a investiţiei     101
   3.14.7. Modul de asigurare cu utilităţi   102
   3.14.8. Personal necesar investiţiei 103
   3.14.9. Descrierea produselor  103
   3.14.10. Piaţa noului produs   103
   Analiza SWOT  104
   3.15.1. Puncte tari 104
   3.15.2. Puncte slabe     105
   3.15.3. Ameninţări  106
   3.16. Analiza financiară 106
   3.16.1. Premise de calcul      106
   Varianta I    107
   Varianta II   107
   3.16.2. Costurile investiţionale     107
   3.16.3. Surse de finanţare a investiţiei  108
   3.16.4. Prognoze financiare    109
   3.16.4.1. Prognoza veniturilor 109
   3.16.4.2. Prognoza cheltuielilor     112
   3.16.5     Proiecţii financiare      115
   3.16.5.1. Prognoza contului de profit şi pierdere     115
   3.16.5.2. Proiecţia fluxului de numerar   116
   3.16.5.3. Indicatori specifici analizei investiţiei   117
   3.16.5.4. Pragul de rentabilitate    119
   Concluzii şi propuneri   121

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu