POLITICI MONETARE

CUPRINS
               Capitolul 1 CONŢINUTUL SI FUNCŢIILE MONEDEI  5
  1.1 Concept    5
  1.2 Definiţia instituţională a monedei     6
    1.2.1 Schimbul de mărfuri şi costurile sale    6
    1.2.2 Trocul şi economia monetară  6
  1.3 Funcţiile monedei     9
    1.3.1 Moneda, instrument unic de schimb  9
    1.3.2 Funcţia de măsurare (etalon) a valorii bunurilor schimbate     10
    1.3.3 Moneda ca mijloc de transfer al valorilor     10
    1.3.4 Moneda, bază a creditului    10
  1.4 Semnele monetare 10
  1.5 Puterea de cumpărare a banilor    11
                       Capitolul 2 MASA MONETARĂ    13
  2.1 Criterii formale şi instituţionale de delimitare între diverse
categorii de monedă    13
    2.1.1 Instrumentele de plată aflate la dispoziţia sectorului nebancar
13
       2.1.1.1 Moneda fiduciară    14
       2.1.1.2 Moneda scripturală (de bancă)  15
    2.1.2 Activele cvasimonetare aflate la dispoziţia sectorului nebancar
16
    2.1.3 Depozitele şi plasamentele în valută     16
    2.1.4 Moneda “de facto” 17
    2.1.5 Moneda aflată la dispoziţia sectorului bancar: “moneda primară”
(moneda centrală”,”baza monetară”)      18
  2.2 Agregatele monetare M1, M2, M3 şi M4   20
    2.2.1 Masa monetară în sens restrâns (instrumentele de plată) – M1.
Viteza de circulaţie a monedei    20
    2.2.2 Masa monetară în sens larg (depozitele la termen şi alte
plasamente lichide) – M2, M3, şi M4     21
    2.2.3 Nomenclatura agregatelor monetare în România  22
                    Capitolul 3 POLITICI MONETARE     23
  3.1 Obiectivele politicii monetare    23
  3.2 Acţiunea asupra ratei dobânzii    26
    3.2.1 Principalele tipuri de rate ale dobânzii 26
    3.2.2 Rata dobânzii ca variabilă operaţională şi intermediară   27
  3.3 Controlul agregatelor monetare    30
    3.3.1 Alegerea agregatelor supuse controlului  30
    3.3.2 Modalitati de control al agregatelor monefare 31
    3.3.3 Stabilirea vitezei de circulaţie a monedei    33
  3.4 Instrumentele politicii monetare  34
    3.4.1 Politica taxei de rescont    34
       3.4.1.1 Tehnica rescontului 35
       3.4.1.2 Taxa de rescont şi politică taxei de rescont    35
    3.4.2 Politică de open market 36
       3.4.2.1 Suportul operaţiunilor de open market     37
       3.4.2.2 Acţiunea politicii de open market   37
    3.4.3 Politică rezervelor obligatorii    38
       3.4.3.1 Efectele generale ale politicii rezervelor obligatorii     39
       3.4.3.2 Impactul politicii rezervelor obligatorii şi gradul de
independenţă al sistemului bancar 39
    3.4.4 Intervenţionismul direct     40
       3.4.4.1 Selectivitatea (dirijarea) creditelor     40
       3.4.4.2 Controlul (plafonarea) creditelor   41
    3.4.5 Contractele selective   42
    3.4.6 Convingerea morală      42
    3.4.7 Publicitate şi consiliere    42
  3.5 Politica monetare în Romania şi în lume      42
            Capitolul 4 CREAŢIA MONETARĂ ŞI OFERTA DE MONEDĂ   44
  4.1 Contraposturile monedei     44
    4.1.1 Contraposturile monedei scripturale      44
       4.1.1.1 Crearea monedei scripturale    44
       4.1.1.2 Geneza monedei scripturale     44
       4.1.1.3 Natura contraposturilor de monedă scripturală   45
    4.1.2 Contraposturile monedei primare    46
       4.1.2.1 Crearea monedei primare  46
       4.1.2.2 Natura contraposturilor emisiunii de monedă primară  46
       4.1.2.3 Semnificaţia activelor băncii centrale    47
    4.1.3 contraposturile "masei monetare în sens restrâns" M1 şi ale
"masei monetare în sens larg" – M2      48
    4.1.4 Contraposturile agregatelor M3 şi M4. Finanţarea monetară şi
finanţarea nemonetară  49
       4.1.4.1 Creaţia activelor lichide      49
       4.1.4.2 Natura contraposturilor agregatelor M3 şi M4    50
  4.2 Creaţia monetară a băncilor comerciale 51
    4.2.1 Acordarea şi utilizarea creditelor 52
    4.2.2 Rolul pieţei interbancare    52
    4.2.3 Nevoia de lichidităţi a sistemului bancar comercial 52
  4.3 Creaţia monetară a băncii centrale     52
    4.3.1 Crearea de "monedă primară neîmprumutată" (non borrowed reserves)
53
    4.3.2 Crearea de "monedă primară împrumutată" (borrowed reserves)    54
    4.3.3 Semnificaţia distincţiei între "moneda primară împrumutată" şi
"moneda primară neîmprumutată"    54
  4.4 Oferta de monedă 55
    4.4.1 Multiplicatorul depozitelor şi al creditelor  56
    4.4.2 Influenţa ratei dobânzii asupra ofertei de monedă   57
    4.4.3 Rolul monetar al Trezoreriei publice     57
 Capitolul 5 SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA
                               DE PIAŢĂ    59
  5.1 Restructurarea sistemului bancar  59
  5.2 Reglementarea, autorizarea şi supravegherea activităţii bancare    60
  5.3 Băncile comerciale.   62
  5.4 Operaţii bancare.     63
                 Capitolul 6 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  65
  6.1 Statutul juridic şi obiectivele Băncii Naţionale a României   65
  6.2 Politica monetară şi valutară a B.N.R. 65
  6.3 Emisiunea monetară    67
  6.4 Rolul sistemului naţional de plăţi al B.N.R. Operaţiunile BNR cu
băncile. Supravegherea bancară.   67
  6.5 Operaţiunile BNR pe contul statului    69
  6.6 Operaţiunile BNR cu aur şi activele externe  69
  6.7 Situaţiile financiare ale BNR     69
  6.8 Conducerea şi administrarea BNR   70
               Capitolul 7 OPERAŢIUNILE BANCARE DE CREDIT   71
  7.1 Operaţiunile bancare de credit. Generalităţi.      71
  7.2 Sferele creditului    71
    7.2.1 Creditul comercial      71
    7.2.2 Creditul obligatar      72
    7.2.3 Creditul ipotecar 73
  7.3 Contractul bancar de credit 76
    7.3.1 Noţiune şi reglementare legală.    76
    7.3.2 Tehnici juridice utilizate pentru creditare.  77
    7.3.3 Cererea de acordare a creditului.  78
    7.3.4 Documentaţia de credit. 78
  7.4 Categorii de credite  79
    7.4.1 Clasificări ale creditelor bancare.      79
    7.4.2 Forme speciale ale creditului bancar. Enumerare.    81
    7.4.3 Creditul prin scontarea cambiei sau a biletului la ordin. 82
    7.4.4 Creditele acordate pe baza cecurilor remise spre încasare.     82
    7.4.5 Creditele de factoring. 82
    7.4.6 Creditele pentru activitatea de leasing. 84
    7.4.7 Creditele de forfetare. 84
    7.4.8 Creditele prin semnătură. Scrisoarea de garanţie bancară. 85
    7.4.9 Creditele prin semnătură. Avalul cambiei sau a1 biletului la
ordin.      87
                    Capitolul 8 COSTUL CREDITULUI.    89
  8.1 Comisionul 89
  8.2 Dobânda    90
    8.2.1 Factorii determinanţi ai ratei dobânzii  90
       8.2.1.1 Rata reală a dobânzii şi rata nominală a dobânzii    91
       8.2.1.2 Factorii determinanţi ai ratei reale a dobânzii 91
       8.2.1.3 Rata nominală a dobânzii şi relaţia lui Fisher  92
       8.2.1.4 Factorii externi ai ratei dobânzii  92
    8.2.2 Pluralitatea ratelor dobânzii      92
       8.2.2.1 Factorii determinanţi ai diferenţierii ratelor dobânzii    92
               Capitolul 9 RISCUL ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ    95
  9.1 Indicatorii de performanţă bancară     95
  9.2 Rolul gestiunii riscului bancar   99
  9.3 Evoluţia preocupărilor referitoare la gestiunea riscurilor bancare
101
  9.4 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de expunerea la risc
103
  9.5 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară
104
    9.5.1 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de cauza şi forma lor.
105
  9.6 Clasificarea riscurilor în funcţie de alocarea lor în cadrul
sistemului financiar   107
  9.7 Gestiunea globala a riscurilor bancare 109
  9.8 Identificarea şi evaluarea riscurilor bancare      109
  9.9 Controlul riscurilor  110
  9.10 Eliminarea / evitarea riscurilor 110
  9.11 Finanţarea riscurilor      111
  9.12 Acoperirea (reţinerea) riscurilor     111
  9.13 Transferarea riscurilor    112
  9.14 Garanţiile creditelor bancare    112
    9.14.1 Noţiunea, clasificarea şi rolul garanţiilor. 112
    9.14.2 Fidejusiunea (cauţiunea).   113
    9.14.3 Garanţiile reale mobiliare. 114
    9.14.4 Afectarea ca garanţie a soldului creditor al unui cont bancar
(escrow account).      114
    9.14.5 Ipoteca.    115
  9.15 Recuperarea creditelor bancare   116
    9.15.1 Contractu1 bancar de credit - titlu executoriu.    116
    9.15.2 Executorii bancari.    117
      Capitolul 10 CREDITUL INTERNAŢIONAL. CREDITELE PENTRU FINANŢAREA
                 OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ INTERNAŢIONAL   119
  10.1 Creditele acordate exportatorilor pentru finanţarea operaţiunilor de
comerţ internaţional.  119
  10.2 Creditele acordate importatorilor pentru finanţarea operaţiunilor de
comerţ internaţional.  119
                    Capitolul 11 CREDITUL DOCUMENTAR  120
  11.1 Noţiune şi reglementare.   121
  11.2 Părţile şi funcţia creditului documentar.   121
  11.3 Formele de bază ale creditului documentar.  121
    11.3.1 Creditul la vedere.    122
    11.3.2 Creditul de acceptare. 122
    11.3.3 Creditul cu plată la termen (diferred payment).    123
    11.3.4 Creditul red clause.   123
    11.3.5 Creditul revolving.    123
    11.3.6 Scrisoarea comercială de credit (commercial L/C).  123
    11.3.7 Creditul stand by.     123
    11.3.8 Creditul transferabil. 124
    11.3.9 Plata creditului documentar.      125
  11.4 Incasso-ul documentar      125
    11.4.1 Noţiune şi reglementare.    125
    11.4.2 Etapele operaţiunii de incasso.   126
    11.4.3 Acordul asupra condiţiilor de efectuare a operaţiunii de incasso
documentar. 126
    11.4.4 Ordinul de încasare şi predarea documentelor.      126
                 Capitolul 12 FENOMENUL INFLAŢIONIST     129
  12.1 Definiţii ale inflaţiei ca fenomen cuantificabil. Tipuri de inflaţii
în funcţie de cauzele apariţiei şi dezvoltării fenomenului inflaţionist
129
  12.2 Efectele inflaţiei. Indicatorii de cuantificare a inflaţiei  138
  12.3 Modele teoretice de explicare a fenomenului inflaţionist     141

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu