STUDIU PRIVIND DATORIA PUBLICA EXTERNA A ROMANIEI IN PERIOADA DE TRANZITIE

C U P R I N S
      CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL DATORIEI EXTERNE. VIZIUNE GENERALĂ
      1. Noţiunea de datorie externă……………………………………………………………1
              1.        Apariţia        şi        evoluţia        creditării
                 internaţionale…………………………………1
              2. Definirea datoriei externe……………………………………………………3
              3. Surse de finanţare……………………………………………………………5
              4. Tehnici de finanţare…………………………………………………………10
      2.   Balanţa   de   plăţi   externe   şi    poziţia    investiţională
         internaţională……………………….11
              1. Noţiuni generale despre balanţa de plăţi……………………………………11
              2. Structura balanţei de plăţi externe…………………………………………..13
              3. Poziţia investiţională internaţională………………………………………...15
      3.  Datoria  externă  –  soluţie  de  ajustare  a  disponibilităţilor
         financiare interne…………...17
              1.    Datoria    externă    –    componentă    a     politicii
                 macroeconomice………………...17
              2. Nivel optim de îndatorare…………………………………………………...18
              3. Pe scurt despre monitorizarea datorie externe………………………………20
      4.     Managementul      datoriei      externe      –      prezentare
         generală………………………………...22
              1. Scopul managementului datoriei externe…………………………………...22
              2. Funcţiile managementului datoriei externe…………………………………22
      CAPITOLUL 2. CORELAŢIA  DATORIEI  EXTERNE  CU  PRINCIPALII  INDICATORI
MACROECONOMICI
      1. Consideraţii macroeconomice………………………………………………………....26
      2. Indicatorii datoriei externe…………………………………………………………….30
              1. Indicatori ai serviciului datoriei…………………………………………….30
              2. Indicatori ai soldului datoriei externe ………………………………………34
              3. Indicatori ai dobânzii la datoria externă…………………………………….34
              4.     Indicatori      ai      rezervei      valutare      sau
                 internaţionale…………………………...35
              5. Alţi indicatori ai datoriei externe……………………………………………35
      3.   Echilibrul   balanţei   de   plăţi   în   condiţiile    datoriei
         externe……………………………...35
      4.    Echilibrul     macroeconomic     în     condiţiile     datoriei
         externe……………………………...41
      CAPITOLUL 3. MONITORIZAREA DATORIEI EXTERNE
      1.    Unitatea    centrală     de     monitorizare     a     datoriei
         externe…………………………………..44
              1. Determinarea surselor de date………………………………………………45
              2. Organizarea matriceală a informaţiilor……………………………………...46
              3. Aplicaţii în practică…………………………………………………………48
      2. Datoria administraţiei centrale………………………………………………………...49
              1. Inventarierea obligaţiilor curente…………………………………………...49
              2. Monitorizarea acordurilor de credit………………………………………...49
              3. Monitorizarea tragerilor…………………………………………………….50
              4. Monitorizarea plăţilor ………………………………………………………52
              5. Monitorizarea arieratelor……………………………………………………52
      3. Datoria sectorului public………………………………………………………………53
              1. Inventarierea obligaţiilor curente…………………………………………...54
              2. Convenţii noi de credit……………………………………………………...54
              3. Probleme de raportare………………………………………………………54
      4. Datoria privată (comercială negarantată)……………………………………………...55
              1.    Utilizarea    sistemului    bancar    ca    sursă     de
                 date……………………………….55
              2. Utilizarea  sistemului  de  control  valutar  ca  sursă  de
                 date…………………...56
              3.   Utilizarea    rapoartelor    directe    ca    surse    de
                 date……………………………...57
              4.   Utilizarea   statisticilor   comerciale   ca   surse   de
                 date…………………………58
              5.     Utilizarea     surselor     de      informaţii      ale
                 creditelor……………………………...58
      5. Datoria externă pe termen scurt……………………………………………………….59
              1. Elemente ale datoriei pe termen scurt………………………………………59
              2. Fluxuri informaţionale………………………………………………………60
      CAPITOLUL 4. CONTROLUL DATORIEI EXTERNE
      1.     Principii     de     bază     ale     gestionării     datoriei
         externe………………………………………61
              1. Controlul nivelului îndatorării externe……………………………………...61
              2. Controlul structurii datoriei externe………………………………………...65
              3. Controlul datoriei publice directe…………………………………………...67
              4. Controlul datoriei garantate de către stat……………………………………69
              5. Controlul datoriei private…………………………………………………...70
      2. Posibilităţi de restructurare a datoriei………………………………………………….71
              1. Conversia (swap-ul) datoriei în participaţii…………………………………73
              2. Acordurile de compensare…………………………………………………..73
              3. Preschimbarea datoriei în titluri de stat……………………………………..74
              4. Creanţele însoţite de clauza de risc…………………………………………74
              5. Restructurarea plurianuală a datoriei………………………………………..75
      CAPITOLUL 5. DATORIA EXTERNĂ A ROMÂNIEI
      1. Contextul economic general…………………………………………………………...76
              1. Necesitatea administrării datoriei externe…………………………………..76
              2. Cadrul instituţional………………………………………………………….77
              3.      Dezechilibrul      structural       al       economiei
                 româneşti……………………………78
      2. Situaţia îndatorării externe a României………………………………………………..81
              1. Evoluţia datoriei externe  a  României  în  perioada  1990-
                 2000………………81
              2. Indicatori de îndatorare……………………………………………………..84
              3. Evoluţii în Europa Centrală şi de Est……………………………………...102
              4. Concluzii…………………………………………………………………..106
      BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………107

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu