Dimensiuni Ale Amortizarii Sistemului Contabil Romanesc cu Directivele Europene Si Standardele Internationale de Contabilitate

Cuprins:
CAPITOLUL 1
EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII ÎN PLAN INTERNAŢIONAL ŞI ÎN ŢARA NOASTRĂ   6
  1.1.  Evoluţia contabilităţii în plan internaţional   6
  1.2.  Sistemul contabil românesc     9
CAPITOLUL 2
ARMONIZAREA CONTABILĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL  15
  2.1. Directiva a IV-a a Comunităţii Europene    15
  2.2. Standardele Internaţionale de Contabilitate      19
CAPITOLUL 3
CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL  22
  3.1. Coordonate şi perspective ale armonizării contabile naţionale     23
  3.2. Documentele contabile de sinteză întocmite de către întreprindere 36
    3.2.1. Bilanţul contabil      38
    3.2.2. Contul de profit şi pierdere      48
    3.2.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu   55
    3.2.4. Tabloul fluxurilor de trezorerie  58
    3.2.5. Politicile contabile şi notele explicative   64
  3.3. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare
  66
    3.3.1. Preluarea în contabilitatea românească a elementelor care
    formează componente ale Cadrului Contabil Conceptual      69
    3.3.2. Obiectivul situaţiilor financiare 69
    3.3.3. Elementele prezentate în situaţiile financiare – recunoaşterea şi
    evaluarea lor      74
    3.3.4. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare  81
    3.3.5. Conceptele de capital şi de menţinere a capitalului     83
CAPITOLUL 4
TRATAMENTE CONTABILE UTILIZATE ÎN EVALUAREA ŞI RECUNOAŞTEREA ACTIVELOR ŞI
DATORIILOR  86
  4.1. O noua abordare în recunoaşterea şi evaluarea activelor şi datoriilor
  prin prisma Reglementărilor contabile armonizate      86
  4.2. Tratamente contabile utilizate în evaluarea şi recunoaş-terea
  imobilizărilor necorporale şi corporale    92
    4.2.1. Delimitări privind recunoaşterea imobilizărilor necor-porale  92
    4.2.2. Contabilizarea şi evaluarea iniţială a imobilizărilor ne-
    corporale    93
    4.2.3. Cheltuieli ulterioare  94
    4.2.4. Evaluarea ulterioară   95
  4.3. Tratamente contabile utilizate în evaluarea şi recunoaş-terea
  imobilizărilor corporale  95
    4.3.1. Delimitări privind recunoaşterea imobilizărilor corporale     95
    4.3.2. Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale      97
    4.3.3. Cheltuieli ulterioare  99
    4.3.4. Evaluarea ulterioară   103
  4.4. Tratamente contabile privind recunoaşterea şi evaluarea activelor
  circulante     104
    4.4.1. Stocuri     105
      4.1.1.1. Evaluarea iniţială a stocurilor     106
      4.4.1.2. Evaluarea ulterioară     109
    4.4.2. Terţii      109
    4.4.3. Investiţii financiare pe termen scurt, casa şi conturi la bănci
    110
  4.5. Împrumuturile şi costurile aferente   111
  4.6. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 113
  4.7. Efectele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale    113
    4.7.1. Efectele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale nemonetare 114
      4.7.1.1. Efectele inflaţiei asupra imobilizărilor 114
      4.7.1.2. Efectele inflaţiei asupra stocurilor     116
      4.7.1.3. Efectele inflaţiei asupra altor active nemonetare   117
      4.7.1.4. Efectele inflaţiei asupra elementelor de pasiv nemonetare 118
    4.7.2. Efectele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale monetare   120
      4.7.2.1. Efectele inflaţiei asupra creanţelor     120
      4.7.2.2. Efectele inflaţiei asupra datoriilor     121
      4.7.2.3. Efectele inflaţiei asupra trezoreriei întreprinderii      122
    4.7.3. Considerente privind efectele inflaţiei asupra elemen-telor
    patrimoniale 122
CAPITOLUL 5
LUCRARI CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR 124
  5.1. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar   124
  5.2. Întocmirea conturilor înainte de inventariere    126
  5.3. Inventarierea generală     127
  5.4. Regularizarea rezultatelor inventarierii   129
  5.5. Întocmirea balanţei conturilor după inventariere 131
  5.6. Determinarea rezultatului exerciţiului     132
  5.7. Impozitarea profitului – caracteristici generale 133
  5.8. Consideraţii ale organismului internaţional de normali-zare, în
  materie de impozitare a rezultatului 136
CAPITOLUL 6
INFORMAŢIILE FINANCIAR CONTABILE PREZENTATE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE    141
  6.1. Importanţa documentelor de sinteză pentru utilizatorii de informaţii
  financiare     141
    6.1.1. Nevoia de informaţie fundamentarea deciziei  142
    6.1.2. Investitorii şi piaţa financiară  142
    6.1.3. Creditorii şi solvabilitatea întreprinderii  143
    6.1.4. Partenerii comerciali şi continuitatea activităţii 145
    6.1.5. Salariaţii şi reprezentanţii lor  145
    6.1.6. Administraţia publică (statul)    146
    6.1.7. Analiştii financiari şi diagnosticul întreprinderii     147
    6.1.8. Tribunalele şi utilizarea informaţiei contabile ca probă în
    justiţie     148
    6.1.9. Publicul şi recursul la informaţia contabilă 148
  6.2. Analiza situaţiilor financiare în contextul utilizării teh-nicii de
  calcul    149
    6.2.1. Aplicaţia SitFin 2003 – aspecte generale     151
    6.2.2. Întocmirea situaţiilor financiare simplificate – bilanţul şi
    contul de profit şi pierdere  153
    6.2.3. Analiza ratelor de echilibru financiar  155
    6.2.4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii  157
    6.2.2. Analiza rentabilităţii pe baza tablourilor soldurilor
    intermediare de gestiune      159
Bibliografie
............................................................................
......................................... 165
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu