Notiunea de patrimoniu

                                   Cuprins
                             CUPRINS…………….    1
                          NOTĂ INTRODUCTIVĂ      4
CAPITOLUL I - PATRIMONIUL M.Ap.N. – ELEMENT AL AVUŢIEI NAŢIONALE    5
       1.1. Noţiunea de patrimoniu. Teorii cu privire la existenţa
           patrimoniului. Caractere.    5
       1.2. Patrimoniul M.Ap.N. – parte componentă a avuţiei naţionale    7
       1.3. Inventarierea – modalitate de evaluare a elementelor
           patrimoniale      9
           1.3.1. Noţiuni generale      9
           1.3.2. Organizarea şi efectuarea inventarierii     10
           1.3.3. Evaluarea bunurilor patrimoniale – modalitate de
                 prevenire a pagubelor  12
       1.4. Apărarea patrimoniului M.Ap.N. – obligaţie     importantă
            a tuturor militarilor armatei române   14
CAPITOLUL II - GESTIONAREA MATERIALELOR ŞI MĂSURILE NECESARE A FI LUATE
                 DECĂTRE ORGANELE   ÎN DREPT ÎN CEEa CE PRIVEŞTE
                 RĂSPUNDEREA  MATERIALĂ 19
       2.1. Gestionarea patrimoniului M.Ap.N. 19
           2.1.1. Gestionar de drept şi gestionar de fapt     20
           2.1.2. Ce înseamnă a fi un bun gestionar?     21
           2.1.3. Gestiunea – obiect al controlului financiar din
           armată      22
       2.2. Răspunderea juridică – mijloc de garantare a integrităţii
           patrimoniului. Răspunderea materială în raporturile
           juridice de muncă 23
           2.2.1. Definiţie, funcţii, caractere, trăsături proprii,
                 principii       ale răspunderii materiale a salariaţilor 24
           2.2.2. Condiţiile răspunderii materiale a salariaţilor   25
           2.2.3. Răspunderea materială a militarilor în lumina
                 Ordonanţei Guvernului nr. 121/ 1998     28
                2.2.3.1. Coordonatele de acţiune ale ordonanţei     28
                2.2.3.2. Subiectele răspunderii materiale      29
                2.2.3.3. Condiţiile răspunderii materiale a militarilor şi
                       angajaţilor civili    29
           2.2.4. Precizări  34
       2.3. Pagubele produse patrimoniului armatei. Cauzele care duc la
           producerea acestora    35
           2.3.1. Conceptul şi clasificarea pagubelor    36
                2.3.1.1. Caracterele pagubei  41
                2.3.1.2. Modalitatea reparării pagubelor cauzate unităţilor
                       militare   42
                2.3.1.3. Momentul şi modul evaluării prejudiciului
                       (pagubei)  42
           2.3.2. Cauzele care duc la producerea pagubei 43
       2.4. Măsurile luate de comandanţi, organe şi structuri din
           armată pentru diminuarea pagubelor      45
CAPITOLUL III - CĂILE ŞI MODALITĂŢILE DE PREVENIRE A
                                 PAGUBELOR PATRIMONIALE ÎN ARMATĂ   49
       3.1. Prevenirea pagubelor – obiectiv major al activităţii
           economico - financiare 49
       3.2. Modalităţile de prevenire a pagubelor  51
           3.2.1. Rolul controlului intern exercitat în cadrul unităţilor
                 militare de către eşaloanele superioare pentru apărarea
                 avutului obştesc şi prevenirea pagubelor materiale 52
                3.2.1.1. Precizări prealabile 52
                3.2.1.2. Valorificarea cu eficienţă a controlului intern  57
           3.2.2. Controlul financiar preventiv propriu  58
                3.2.2.1. Organizare, rol şi sarcini 59
                3.2.2.2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu
                           în cadrul compartimentului financiar – contabil
                       63
                3.2.2.3. Exercitarea controlul financiar preventiv propriu
                       în compartimentul de asigurare materială     65
                3.2.2.4. Procedura de refuz a vizei de control financiar
                       preventiv propriu     66
                3.2.2.5. Controlul financiar preventiv – modalitate de
                       prevenire a producerii pagubelor 67
           3.2.3. Educarea cadrelor militare privind importanţa controlului
                   şi autocontrolului pentru prevenirea şi stoparea
                 fenomenului păgubitor în patrimoniul armatei  68
           3.2.4. Perfecţionarea pregătirii cadrelor de specialitate
                 69
                 CAPITOLUL IV - CONCLUZII ŞI PROPUNERI   72
       4.1. Concluzii  72
       4.2. Propuneri  75
                             BIBLIOGRAFIE     77
                          APLICAŢIE PRACTICĂ     80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu