Analiza performantelor economico-financiare ale intreprinderii

CUPRINS
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1.   STUDIUL  CADRULUI  ORGANIZATORIC
ŞI NORMATIV AL  INTREPRINDERII    6
1.1   Prezentarea generală a unităţii   6
1.2   Structura organizatorică şi funcţională a întreprinderii      8
1.3   Baza juridică a sistemului contabil, organizarea  compartimentului
financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu celelalte compartimente 11
1.4   Prezentarea structurilor informatice din îmtreprindere  14
CAPITOLUL  2.   SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE – SURSĂ DE INFORMAŢIE PENTRU
ANALIZA FINANCIARĂ     17
2.1   Obiectivele şi funcţiile situaţiilor financiare    18
2.2       Principiile elaborării situaţiilor financiare  22
2.3   Structura situaţiilor financiare anuale      25
2.3.1 Bilanţul contabil      26
2.3.2 Contul de profit şi pierdere      32
2.3.3       Situaţia fluxurilor de numerar   37
2.3.4 Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 41
2.3.5 Politici contabile şi note explicative 43
2.4       Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare    47
2.5       Limite ce privesc informaţia relevantă şi credibilă 49
2.6   Auditarea situaţiilor financiare anuale      50
CAPITOLUL 3.  ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII  54
3.1   Definirea conceptului de rezultat 54
3.2       Stabilirea rezultatului exerciţiului financiar 59
3.3       Analiza soldurilor intermediare de gestiune    61
3.3.1    Analiza cifrei de afaceri      61
3.3.2     Analiza marjei comerciale     63
3.3.3     Analiza producţiei exerciţiului    64
3.3.4     Analiza valorii adăugate      66
3.3.5     Relaţiile dintre indicatorii de performanţă a activităţii de
exploatare  70
3.4   Analiza soldurilor intermediare de gestiune ce caracterizează
rentabilitatea    întreprinderii  73
3.4.1     Analiza excedentului brut de exploatare  73
3.4.2     Analiza rezultatului din exploatare      74
3.4.3    Analiza rezultatului din exploatare conform Notei explicative 4
75
3.4.4        Analiza rezultatului financiar  77
3.4.5        Analiza rezultatului curent     78
3.4.6        Analiza rezultatului extraordinar     79
3.4.7        Analiza rezultatului brut  79
3.4.8        Analiza rezultatului net al exerciţiului    80
3.5           Analiza dinamicii fluxuluide rezultat      82
3.6          Analiza capacităţii de autofinanţare  85
3.7          Analiza ratelor de rentabilitate      90
3.7.1       Analiza ratelor rentabilităţii economice     92
3.7.1.1    Analiza rentabilităţii activului total  92
3.7.1.2    Analiza ratelor rentabilităţii    93
3.7.2       Analiza ratelor rentabilităţii financiare    95
CONCLUZII        100
Anexa 1.  Bilanţul societăţii     105
Anexa 1.  Contul deprofit şi pierdere        107
Anexa 2.  Organigrama Societăţii  109
BIBLIOGRAFIE     110

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu