CALITATEA MEDIULUI IN JUDETUL x SI IMPACTUL ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI

                                             CUPRINS
                 Capitolul    I    Protectia    mediului    si     sanatatea
                pag. 2
       Capitolul II Strategia protectiei mediului in judetul  Satu  Mare  si
implicatiile asupra
       starii          de          sanatate           a           populatiei
       pag.3
      Preambul                                                     pag.3
            Ce       este       planul       local        de        actiune?
                              pag.3
          Informaţii     generale     asupra     judeţului     satu     mare
                    pag.5
                                                                    Geologie
                                           pag.6
                Tectonica           judeţului           satu            mare
                               pag.7
      Relieful               judeţului               satu               mare
                                pag.7
      Reteaua      hidrografica      a       judeţului       satu       mare
                     pag.10
           ape                        de                          suprafaţă
                                      pag.10
           apele                                                  subterane
                                       pag.11
      Clima                judeţului                satu                mare
                                      pag. 11
      Economia               judeţului               satu               mare
                                   pag.12
      Resurse      naturale       regenerabile       si       neregenerabile
                         pag.12
      Situaţia  starii  de  sanatate  a  populaţiei  în  relaţie  cu  mediul
                       pag.13
      Zone     critice    privind    deteriorarea     calitaţii     mediului
                    pag.14
Capitolul  III  Prevederi  legislative  privind  protectia  calităţii   apei
freatice              pag.20
Capitolul IV Calitatea apelor  freatice  în  jud.  Satu  Mare-sursa  de  apă
potabilă     pag.31
             IV.1.  Monitoringul integrat de mediu si monitoringul  ecologic
al calitatii
                     apelor       freatice     in     jud     satu      mare
                             pag.31
                      IV.2.                 Aria                 investigată
                                    pag.34
                  IV.3.             Material            şi            metode
                                 pag.36
Capitolul           V            Rezultate            şi            discuţii
                                    pag.44
      V.1. Calitatea apelor freatice 2006- 2007;  rezultatele  monitorizării
         pag.44
               efectuate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare
      V.2. Calitatea apelor freatice 2006- 2007;  rezultatele  monitorizării
               efectuate  de   Agenţia  de  Protecţia  Mediului  Satu   Mare
                    pag.46
      V.3. Calitatea apelor freatice 2007;  rezultatele monitorizării
           efectuat  de  Autoritatea   de   Sănătate   Publică   Satu   Mare
                    pag.48
      V.4. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor din  reţeaua  de  foraje
de
          observaţie şi control ale poluării  apelor  subterane,  instituite
în jurul
                  unor        beneficiari       industriali       importanţi
                                 pag.49
             V.       5.       Zone       sensibile       la        nitraţi
                                 pag.50
Capitolul          VI           Concluzii           şi           recomandări
                           pag.52
                                                                Bibliografie
                                             pag.56