Impactul produs asupra mediului

1. Prezentarea Sucursalei “Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea”
    1.1. Scurt istoric
    1.2. Sistem de management calitate – mediu
2. Amenajarea hidroenergetică a râului Olt
    2.1. Descrierea bazinului hidrografic al râului Olt
    2.2. Elemente principale ale AHE Băbeni
          2.2.1. Acumularea şi barajul deversor
          2.2.2. Centrala – echipament mecanic
          2.2.3. Partea electrică – comutaţie primară
      2.2.4. Instalaţii de comandă şi automatizare
      2.2.5. Digurile de protecţie
      2.2.6. Canalul de fugă
      2.2.7. Staţiile de pompare
      2.2.8. Clădiri anexe
3. Impactul amenajărilor hidroenergetice asupra mediului
    3.1. Consideraţii preliminare
      3.2. Evaluarea impactului amenajărilor hidroenergetice asupra mediului
             3.2.1. Noţiuni introductive
           3.2.1.1. Mediul înconjurător şi resursele naturale
           3.2.1.2. Poluarea şi consecinţele acesteia
      3.2.2. Clasificarea efectelor amenajărilor hidroenergetice asupra
mediului
      3.2.3. Impactul funcţional al amenajărilor hidroenergetice
           3.2.3.1. Impactul regularizării stocurilor de apă
           3.2.3.2. Impactul producţiei de energie hidroelectrică
           3.2.3.3. Protecţia pentru diminuarea poluării
           3.2.3.4. Alte forme de impact funcţional
      3.2.4. Efectele barării cursurilor de apă
           3.2.4.1. Efecte ecologice în zona lacului de acumulare
           3.2.4.2. Efecte ecologice în bazinul din amonte de lac
           3.2.4.3. Efecte în bazinul hidrografic din aval de lac
           3.2.4.4. Alte efecte ecologice
      3.2.5. Efecte geofizice ale barajelor
           3.2.5.1. Colmatarea lacurilor de acumulare
           3.2.5.2. Diminuarea aportului de aluviuni în aval
           3.2.5.3. Colmatarea albiilor din aval
      3.2.6. Efecte regionale
           3.2.6.1. Riscul de cedare al barajelor
           3.2.6.2. Seismicitate indusă
           3.2.6.3. Alunecări de teren
           3.2.6.4. Modificarea locală a climatului
           3.2.6.5. Calitatea apei
           3.2.6.6. Afectarea peisajului
      3.2.7. Impactul amenajărilor hidroenergetice în domeniul social-
economic
           3.2.7.1. Pescuitul şi piscicultura
           3.2.7.2. Dezvoltarea infrastructurii regionale
           3.2.7.3. Ocuparea de terenuri
           3.2.7.4. Influenţe asupra populaţiei din zona amenajărilor
           3.2.7.5. Protejarea vestigiilor culturale şi istorice
           3.2.7.6. Activităţi de turism şi agrement
   3.3. Cadrul legal
      3.3.1. Reglementări legale existente
      3.3.2. Principalele prevederi legale
      3.3.3. Conţinutul documentaţiilor de evaluare a impactului
           3.3.3.1. Recomandări generale
           3.3.3.2. Recomandări pentru amenajările hidroenergetice
                  3.3.3.3. Stabilirea variantelor de proiect sau de regim
de exploatare
           3.3.3.4. Matricea de identificare a impactului
      3.3.4. Comparaţia cu termocentrala echivalentă
4. Studiu de caz: “Impactul produs asupra mediului de către AHE Băbeni”
    4.1. Situaţia iniţială a mediului înconjurător în zona amenajării
hidroenergetice
      4.1.1. Mediul fizic
           4.1.1.1. Geologia
           4.1.1.2. Seismicitatea zonei
           4.1.1.3. Transportul aluvionar
           4.1.1.4. Mediul hidrologic
           4.1.1.5. Clima zonei
      4.1.2. Mediul biologic
           4.1.2.1. Flora şi fauna acvatică şi terestră
           4.1.2.2. Calitatea apei
      4.1.3. Cadrul social - economic
    4.2.  Situaţia  actuală  a  mediului  înconjurător  în  zona  amenajării
    hidroenergetice
       4.2.1.  Modificări ale mediului fizic
           4.2.1.1. Geologia si geomorfologia
           4.2.1.2. Seismicitatea  indusă
           4.2.1.3. Transportul aluvionar – colmatarea lacului
           4.2.1.4. Hidrologia
      Apele de suprafaţă
                 4.2.1.4.1. Modificări ale reţelei hidrografice
              4.2.1.4.2. Modificări ale regimului scurgerii
              4.2.1.4.3. Debite lichide caracteristice
              4.2.1.4.4. Temperatura apelor
              4.2.1.4.5. Fenomene de îngheţ
      Apele subterane
              4.2.1.4.6. Modificarea regimului apelor freatice
              4.2.1.4.7. Modificarea regimului apelor subterane de adâncime
           4.2.1.5. Modificări climatice
      4.2.2. Modificări ale mediului biologic
           4.2.2.1. Flora acvatică şi terestră
           4.2.2.2.  Fauna terestră şi acvatică
           4.2.2.3. Calitatea apei
      4.2.3. Modificări ale cadrului socio – economic
           4.2.3.1. Organizarea teritoriului
           4.2.3.2. Cadrul economic
  4.3. Protecţia factorilor de mediu în cadrul AHE Băbeni şi măsurile luate
      4.3.1. Protecţia calităţii apelor
      4.3.2. Protecţia aerului
      4.3.3. Protecţia împotriva  zgomotului şi vibraţiilor
      4.3.4. Protecţia solului şi subsolului
      4.3.5. Protecţia împotriva radiaţiilor
      4.3.6. Protecţia fondului forestier
      4.3.7.Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea    naturii
      4.3.8. Protecţia peisajului şi zonelor de interes tradiţional
      4.3.9. Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase
      4.3.10. Gestiunea  deşeurilor
      4.3.11. Gestiunea ambalajelor
      4.3.12. Încadrarea în planurile de urbanism ale teritoriului
      4.3.13. Protecţia aşezărilor umane
    4.4. Lipsuri şi incertitudini
    4.5. Propuneri de măsuri de ameliorare a impactului
    4.6. Propuneri privind monitorizarea unor parametrii de mediu
    4.7. Concluzii
5. Aplicaţii numerice
    5.1.Calculul hidraulic al barajului mobil
      5.1.1. Debitele de calcul
      5.1.2. Schema deschiderilor deversoare
      5.1.3. Calculul debitului evacuat de deversor
    5.2. Curba capacităţii lacului Băbeni
    5.3.Calculul hidraulic al disipatorului de energie
      5.3.1. Generalităţi
      5.3.2. Determinarea inălţimilor conjugate
      5.3.3. Determinarea lungimii saltului hidraulic
      5.3.4. Calculul bazinului disipator
    5.4. Turbina Kaplan
      5.4.1. Istoricul turbinelor Kaplan
      5.4.2.      Generalităţi turbine hidraulice
      5.4.3. Alegerea turbinei pentru CHE Băbeni
           5.4.3.1. Alegerea tipului de turbină
           5.4.3.2. Alegerea numărului de agregate
           5.4.3.3.  Alegerea turaţiei de funcţionare a turbinei
   Bibliografie
   Pagini 127