COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI IN CONDITIILE PRATOECOSISTEMULUI PRODAIA-JUCU

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
.............................3
CUPRINS.....................................................................
.....................................4
CAPITOLUL
I...........................................................................
............................................6
 IMPORTANŢA ŞI RĂSPÂNDIREA PAJIŞTILOR……………………………...........6
      1.1.Importanţa pajiştilor...............……………………………………………..….6
      1.2.Evoluţia suprafeţelor de
      pajişti......................................…………………..…..7
            1.2.1. Pajiştile în
      lume...................................................................
      ......................7
      1.3Situaţia pajiştilor permanente din
      România..............…………….....……..…8
               1.4. Cercetarea ştiinţifică in domeniul pratologiei şi
pratotehnicii.....................12
 CAPITOLUL
II..........................................................................
............................................14
SITUAŢIA PAJIŞTILOR DIN JUDEŢUL
CLUJ............................................................14
             2.1 Fondul
funciar.....................................................................
..............................15
             2.2.Efectivul de
animale.....................................................................
.....................18
CAPITOLUL
III.........................................................................
...........................................19
REFACEREA   ECHILIBRULUI   ECOLOGIC   ÎN   PRATOECOSISTEME   TEHNOLOGII   DE
ÎNTREŢINERE                                                               ŞI
CULTIVARE.....................................................19
               3.1.   Prevenirea    şi    combaterea    eroziunii    solului
....................................................19
                                         3.1.1.                      Lucrări
hidrotehnice................................................................
...............20
CAPITOLUL
IV..........................................................................
...........................................23
CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA  STAŢIUNII  S.C.P.D.P.-JUCU  ŞI  A  CONDIŢIILOR
NATURALE....................................................................
..........................23
                                       4.1.                            Scurt
istoric.....................................................................
..................................23
                                      4.2.                        Amplasarea
geografică..................................................................
..................25
                                                                        4.3.
Relieful....................................................................
..........................................25
                    4.4.       Structura       geologică       şi       roca
mamă..................................................................26
                             4.5.               Hidrografia               şi
geologia....................................................................
................27
                                                                        4.6.
Clima.......................................................................
..........................................28
                            4.7.              Nebulozitatea               şi
vântul......................................................................
..............33
                                                                        4.8.
Solul.......................................................................
...........................................33
                       4.9.        Gradul        de        eroziune        a
solului.....................................................................
.....36
                                    4.10.                     Caracterizarea
vegetaţiei..................................................................
............37
                 4.11.  Studii   şi   cercetări   efectuate   le   S.C.P.D.P
–JUCU.......................................39
CAPITOLUL
V...........................................................................
............................................42
EROZIUNEA  SOLULUI  –  FACTORII  CE  DETERMINĂ   ŞI   FAVORIZEAZĂ   APARIŢIA
ACESTEIA....................................................................
....................................42
                         5.1.         Eroziunea         –         definiţie,
clasificare.................................................................
42
                  5.2.  Tipuri  de  eroziune  mai  importante :  prezentare,
descriere.....................42
                           5.2.1.  Eroziunea  geologică  veche  şi  efectele
implicite...............................42
                                           5.2.2                   Eroziunea
contemporană................................................................
...43
                                     5.2.3.           Eroziunea           de
suprafaţă...................................................................
.43
                                     5.2.4.           Eroziunea           de
adâncime....................................................................
43
                                   5.2.5         Eroziunea          datorată
apei....................................................................44
                                 5.2.6      Eroziunea       produsă       de
vânt..............................................................44
                                  5.2.7.        Alte        tipuri        de
eroziune....................................................................
.44
                        5.3.       Factori       ai       eroziunii       de
sol.........................................................................
...45
                                           5.3.1.               Precipitaţii
atmosferice.................................................................
..45
                                                                      5.3.2.
Relieful....................................................................
.........................45
                                  5.3.3Solul      şi      substratul      de
rocă................................................................45
                                                                      5.3.4.
Vegetaţia...................................................................
.....................46
                                              5.3.5.                Factorul
antropic....................................................................
.....46
CAPITOLUL
VI..........................................................................
...........................................48
ASPECTE    PRIVIND    EROZIUNEA    SOLULUI    DE    SUPRAFAŢĂ    PE     PLAN
MONDIAL.....................................................................
........................................................48
CAPITOLUL
VII.........................................................................
...........................................58
PROBLEMA                             SOLULUI                              ÎN
ROMÂNIA.....................................................................
........58
CAPITOLULVIII...............................................................
...................................................65
FOLOSIREA  VEGETAŢIEI  IERBOASE  ŞI   LEMNOASE   ÎN   LUPTA   CU   EROZIUNEA
SOLULUI.....................................................................
.................................65
CAPITOLUL
IX..........................................................................
..........................................82
SCOPUL            EXPERIENŢEI            ŞI            METODA             DE
LUCRU.......................................................82
                                        9.1.                          Scopul
experienţei.................................................................
..........................82
                               9.2.                Metoda                 de
lucru.......................................................................
.......................83
CAPITOLUL
X...........................................................................
..........................................84
CERCETĂRI PRIVIND CONTROLUL EROZIUNII  SOLULUI  ÎN  PERIOADA  2004-2006,  CU
AJUTORUL PARCELELOR DE SCURGERE, PE PAJIŞTI SEMĂNATE
               10.1.  Studiul  precipitaţiilor  ce  au  produs  scurgeri  pe
parcele      de      control,      cantitate,      intensitate,      nucleul
ploii.......................................................................
................85
                10.2.   Urmărirea  efectului  de  erodare   a   solului   pe
terenurile în pantă.............86
                10.3. Determinarea coeficientului de scurgere pe  variantele
experimentale           în           funcţie            de            ploile
căzute......................................................................
....................................92
                10.4.  Pierderile  de  elemente  nutritive  (P2O5,  K2O)  pe
variantele                             luate                              în
studiu......................................................................
.................................................................95
                10.5. Deteminarea  producţiei  şi  compoziţiei  botanice  pe
variantele
experimentale...............................................................
........................................................100
                  10.6.  Stabilirea  eroziunii  în  funcţie  de  gradul   de
acoperire                                                                 cu
vegetaţie...................................................................
.............................................................108
CAPITOLUL
XI..........................................................................
..........................................111
CONCLUZII
FINALE......................................................................
..................................111
BIBLIOGRAFIE................................................................
..................................................113